Арчеров клатрус

Clathrus archeri (Berk.) Dring

Сем. Phallaceae

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(iii)+2ab(ii,iii)].

Морфология и биология. Плодните тела отначало затворени, яйцевидни, около 4 cm в диаметър, белезникави; в зряло състояние с рецептакъл с дръжка, в горната част звездовидно разделен на 4–8 дяла, дълги  5–15(20) cm; в основата с мека, удължена волва. Дръжката на рецептакъла в долната част бяла, нагоре червеникава, висока до 5 cm. Глебата разположена върху вътрешната повърхност на дяловете на рецептакъла, маслиненокафява, със силен мирис. Спорите елипсоидални, 5–7 × 2–2,5 µm, безцветни, гладки. Образува плодни тела през VIII–X.

Местообитания и популации. Обитава песъчливи почви в иглолистни гори.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Ю. – туристически комплекс „Дюни“).

Общо разпространение. Европа, Северна Америка, Азия, Австралия.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на животновъдство, залесяване, дърводобив, селищно развитие, туризъм и замърсяване на почвите.

Предприети мерки за защита. М естообитанията на вида се нуждаят от приоритетна защита съгласно Закона за биологичното разнообразие. Включен е в Червен списък на гъбите в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Включване на вида в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Димчева и др., 1992.

Автори Румяна Д. Петрова, Цветомир M. Денчев


Арчеров клатрус (карта на разпространението)

Арчеров клатрус (илюстрация)